2012

I Koshukai Shiki España (Vitoria) - Takemusu Aikido de Corallini Shihan

VIDEO - I Certamen Autonomico Aikido Infantil - Cantabria

XV Koshukai Shiki España (Vigo) - Takemusu Aikido de Corallini Shihan

Volver a Fotos y vídeos.