Seminarios

2019 - XXI Koshukai Shiki Vigo

2018 - XX Koshukai Shiki Vigo

2017 - XIX Koshukai Shiki Vigo

2015 - XVIII Koshukai Shiki Vigo

Mayo 2014 - Aikido solidario (Santiago de Compostela)

2014 - XVII Koshukai Shiki Vigo

19/10/2013 - Seminario Aikido Donostia - Paolo N. Corallini Shihan

19/07/2013 - IV Koshukai Shiki Oporto - Paolo N. Corallini Shihan

22/06/2013 - Seminario Aikido Cantabria - Francesco Corallini Sensei

2013 - XVI Koshukai Shiki Vigo

13/10/2012 - Seminario Aikido Vitoria - Paolo N. Corallini Shihan

21/07/2012 - III Koshukai Shiki Lisboa - Paolo N. Corallini Shihan

23/06/2012 - Seminario Aikido Cantabria - Francesco Corallini Sensei

09/06/2012 - Curso Monográfico de Aikido tipo 1 (Huesca)

2012 - XV Koshukai Shiki Vigo - Paolo N. Corallini Shihan

2011 - XIV Koshukai Shiki Vigo - Paolo N. Corallini Shihan

2010 - XIII Koshukai Shiki Vigo - Paolo N. Corallini Shihan