II Koshukai Shiki Portugal (Oporto) - Takemusu Aikido de Corallini Shihan

Puedes ver otras galerías de TAAE.